Menu

Warunkowe rozwiązanie umowy inwestycyjnej przez spółkę zależną od Emitenta dotyczącą inwestycji w Naturalna Energia sp. z o.o.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że w dniu 17 grudnia 2021 r. spółka zależna od Emitenta – Unimot Energia i Gaz sp. z o.o. („UEiG”) zawarła z założycielami tej spółki, dwiema osobami fizycznymi: Dominikiem Cicheckim oraz Łukaszem Hołubowskim, umowy dotyczące zakończenia inwestycji UEiG w Naturalna Energia sp. z o.o. („NE”), w tym warunkowe porozumienie o rozwiązaniu umowy inwestycyjnej dotyczącej realizacji projektów farm fotowoltaicznych, zawartej dnia 14 grudnia 2020 r. („Umowa Inwestycyjna”) wraz z umowami wykonawczymi („Porozumienie”), o której Emitent informował raportem bieżącym z dnia 14 grudnia 2020 r. (RB numer 35/2020).

Celem wykonania Porozumienia UEiG zawarła z jednym z założycieli umowę sprzedaży 80% udziałów w NE, stanowiących cały pakiet udziałów należących do UEiG oraz umowę sprzedaży wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych do NE („Transakcja”).

Porozumienie wejdzie w życie pod warunkiem zapłaty przez kupującego na rzecz UEiG ceny sprzedaży udziałów i ceny sprzedaży wierzytelności do dnia 31 grudnia 2021 r. Potencjalny zakup przez jednego z założycieli ma nastąpić poprzez współfinansowanie z podmiotami zewnętrznymi przy założeniu pozyskania tego finansowania.

Biorąc pod uwagę dotychczas poniesione koszty w związku z tą inwestycją przez UEiG w łącznej wysokości ok. 1,2 mln zł, spółka, przy założeniu spełnienia się warunku, o którym mowa powyżej, zrealizuje zysk z inwestycji w wysokości ok. 4,3 mln zł.

Z chwilą wejścia w życie porozumienia wygasną wszelkie prawa i obowiązki stron oraz roszczenia stron wynikające z Umowy Inwestycyjnej oraz umów wykonawczych zawartych w związku z tą umową. W umowie zastrzeżono standardowe postanowienia związane z zapewnieniami gwarancyjnymi stron oraz umownym prawem odstąpienia w razie niedojścia do skutku zawarcia wszystkich umów objętych Porozumieniem.

Zarząd UEiG podjął decyzję o warunkowym rozwiązaniu umowy inwestycyjnej, o której mowa, biorąc pod uwagę potencjalny atrakcyjny poziom zwrotu z inwestycji. Podjęta przez UEiG decyzja inwestycyjna jest zgodna z wcześniejszymi zapowiedziami w zakresie możliwych kierunków realizacji tej inwestycji.

Jednocześnie, Zarząd Emitenta podkreśla, że rozwój w obszarze odnawialnych źródeł energii pozostanie jednym z celów strategicznych Spółki. UEiG posiada bezpośrednio w swoim portfolio także inne projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 30 MW, które zamierza rozwijać nie wykluczając budowy ze środków własnych lub na zlecenie pomiotów trzecich.

Zarząd Emitenta uznał powyższą informację za poufną w związku z jej strategicznym charakterem w obszarze działalności Grupy UNIMOT na rynku odnawialnych źródeł energii w przypadku dojścia do skutku  rozwiązania umowy inwestycyjnej dotyczącej inwestycji w Naturalna Energia sp. z o.o.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR)

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu