Menu

Spełnienie się warunków przyrzeczonej umowy nabycia 100 proc. akcji Lotos Terminale S.A.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 2/2022 z 12 stycznia 2022 r. (zawarcie Umowy Przedwstępnej) oraz nr 4/2023 z 3 lutego 2023 r. (zawarcie Umowy Przyrzeczonej), Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Emitent”) informuje o powzięciu 6 kwietnia 2023 r. przez jego spółkę zależną – UNIMOT Investments sp. z o.o. („UNIMOT Investments”) informacji o spełnieniu się wszystkich uzgodnionych warunków umożliwiających zawarcie umowy przeniesienia 100 proc. akcji Lotos Terminale S.A. posiadanych przez PKN ORLEN S.A. na rzecz UNIMOT Investments.

W związku z tym, zgodnie z postanowieniami umownymi Strony zawrą umowę przeniesienia tych akcji w dniu 7 kwietnia 2023 r.

O podpisaniu wyżej wymienionej umowy przenoszącej własność akcji i jej skutkach, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Emitent uznał powyższą informację za poufną, biorąc pod uwagę wartość Transakcji, a także wpływ Transakcji na sytuację finansową, majątkową i gospodarczą Emitenta i jego Grupy Kapitałowej, o której Emitent informował we wcześniejszych, wymienionych raportach bieżących.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR)

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu