Menu

Spełnienie się istotnego warunku nabycia przez spółkę zależną od Emitenta 100% akcji LOTOS Terminale S.A.

Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Spółka”, „Emitent”) informuje o powzięciu w dniu 20 czerwca 2022 r. informacji o wydaniu przez Komisję Europejską zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. („PKN Orlen”) kontroli nad Grupa LOTOS Spółka Akcyjna („GK Lotos”), („Decyzja KE”).

Decyzja KE obejmuje zgodę na wykonanie środków zaradczych, w ramach których Unimot Investments sp. z o.o. („Spółka zależna”) nabędzie 100% akcji uprawniających do wykonywania 100% głosów na walnym zgromadzeniu („Akcje”) spółki LOTOS Terminale Spółka Akcyjna z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach („Lotos Terminale”), („Umowa Przedwstępna”) („Transakcja”).

W wyniku realizacji Transakcji Grupa kapitałowa Emitenta będzie prowadzić działalność niezależnego operatora logistycznego paliw w oparciu o własną infrastrukturę („Biznes ILO”) oraz produkcję asfaltów modyfikowanych wraz z dalszym rozwojem handlu produktami asfaltowymi („Biznes Bitumen”). Aktywa związane z tymi Biznesami zostaną docelowo wniesione do spółki Lotos Terminale przed podpisaniem Umowy Przyrzeczonej.

Do sfinalizowania Transakcji dojdzie po spełnieniu się pozostałych warunków formalnych standardowych przy tego typu transakcjach i zasadniczo na tych samych warunkach Transakcji, zastrzeżonych w Umowie Przedwstępnej, o której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 2/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r.

Jedocześnie Zarząd Emitenta informuje, że w odniesieniu do Akcji Lotos Terminale intencją Grupy Emitenta jest traktowanie ich jako inwestycji długoterminowej. Przejmowane aktywa Lotos Terminale będą stanowiły platformę do dalszego rozwoju w ramach Grupy UNIMOT.

Emitent uznał niniejszą informację za poufną, mając na uwadze spełnienie się istotnego i koniecznego warunku Transakcji, jakim jest wydanie zgody Komisji Europejskiej na wykonanie środków zaradczych, a tym samym akceptacja przez Komisję Europejską warunków, na jakich ma dojść do Transakcji.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR)

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu