Menu

Wstępne szacunkowe jednostkowe dane finansowe za III kwartał 2018 r.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że po analizie i weryfikacji wstępnych, szacunkowych wybranych jednostkowych danych finansowych za III kw. 2018 r. („Dane Wstępne”), podjął decyzję o ich publikacji jako informacji poufnych.

Dane Wstępne oraz jednostkowe dane porównawcze za analogiczny okres roku poprzedniego oraz za poprzednie kwartały bieżącego roku wynoszą:

 1. Przychody ze sprzedaży (bez zysków/strat z instrumentów finansowych zabezpieczających sprzedaż)
 • III kw. 2018 r.: 828 mln zł,
 • II kw. 2018 r.: 823 mln zł,
 • I kw. 2018 r.: 661 mln zł,
 • III kw. 2017 r.: 759 mln zł.
 1. EBITDA:
 • III kw. 2018 r.: 13,9 mln zł,
 • II kw. 2018 r.: -7,1 mln zł,
 • I kw. 2018 r.: -3,1 mln zł,
 • III kw. 2017 r.: 15,5 mln zł.

Główny wpływ na wyższą EBITDA w III kw. 2018 r. w porównaniu do poprzednich kwartałów 2018 r. miał:

 • w segmencie ON+BIO – wzrost marż handlowych o ok. 11% w stosunku do średniej wartości z I i II kw. 2018 r.,
 • w segmencie LPG – wzrost przychodów ze sprzedaży o ponad 30% i marż handlowych o ok. 13% w stosunku do średniej wartości z I i II kw. 2018 r.,
 • wzrost przychodów ze sprzedaży na stacjach AVIA – o ok. 9% w porównaniu II kw. 2018 r. przy niższych poziomach kosztów operacyjnych,
 • wycena zapasu obowiązkowego oleju napędowego: +3,8 mln zł,
 • przesunięcie w czasie poniesionych kosztów NCW w I półroczu: +3,6 mln zł (sprzedaż towaru odbyła się w III kw.).

Na szacunkową EBITDA za III kw. 2018 r. istotny wpływ miało także zdarzenie jednorazowe w postaci odpisu z tytułu zawieszenia działalności aplikacji Tankuj24.pl w wysokości -1 mln zł, o którym Spółka informowała w RB nr 43/2018 r.

Skumulowana EBITDA za 9 miesięcy 2018 r. wynosi 3,7 mln zł. Wartość uwzględnia utworzoną rezerwę na szacowane koszty utrzymywania zapasów obowiązkowych w 2019 r. oraz przychody przyszłych okresów związane z oczekiwanym odzyskaniem poniesionych w 2017 r. kosztów realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego od zapasów obowiązkowych oleju napędowego. Wpływ na EBITDA III kw. 2018 r. to per saldo -1,1 mln zł.

Zarząd Spółki uznał informacje o Danych Wstępnych za poufne w związku z faktem, że ich wartości znacząco odbiegają od danych za poprzednie kwartały 2018 r.  Przedstawione Dane Wstępne zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki wstępnych danych finansowych za III kw. 2018 r. W związku z wciąż toczącymi się pracami nad danymi skonsolidowanymi, Zarząd zdecydował o opublikowaniu jedynie danych jednostkowych.

Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane zostaną opublikowane w raporcie okresowym za III kwartał 2018 r. w dniu 13 listopada 2018 r. zgodnie z harmonogramem opublikowanym w raporcie bieżącym 1/2018.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Moroz, Wiceprezes Zarządu