Menu

Ustalenie ceny maksymalnej akcji oferowanych serii J

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”), z siedzibą w Zawadzkiem, podaje do publicznej wiadomości, że powziął wiadomość, iż w dniu 7 lutego 2017 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Aneks nr 2 z dnia 7 lutego 2017 roku do prospektu emisyjnego Spółki zatwierdzonego w dniu 11 stycznia 2017 roku. Aneks nr 2 został sporządzony w związku z ustaleniem w dniu 7 lutego 2017 r. Ceny Maksymalnej Akcji Oferowanych ustalonej na potrzeby przeprowadzenia procesu Księgi Popytu na Akcje Oferowane. Emitent podjął decyzję w porozumieniu z Oferującym – Domem Maklerskim BOŚ S.A. o ustaleniu Ceny Maksymalnej Akcji Oferowanych na poziomie 47,00 zł (słownie: czterdzieści siedem złotych) za jedną akcję.

Zarząd Spółki uznał niniejszą informację za poufną, ponieważ Cena Maksymalna Akcji Oferowanych istotnie odbiega od aktualnej wyceny rynkowej akcji Spółki na rynku NewConnect.

Szczegółowe informacje na temat Oferty Publicznej znajdują się w Prospekcie emisyjnym UNIMOT S.A. opublikowanym na stronach internetowych Emitenta: www.unimot.pl oraz Oferującego: www.bossa.pl

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent