Menu

Uzupełnienie raportu bieżącego 37/2017 – Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej UNIMOT S.A.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, iż w związku otrzymanym z komunikatem z systemu ESPI o błędnej strukturze raportu, Zarząd stwierdził brak załącznika do raportu. W związku z powyższym przekazuje życiorys Pana Radosława Mrowińskiego w treści raportu.

DANE OSOBOWE
Imię i nazwisko: Radosław Mrowiński
Wiek 42
Adres zamieszkania: Warszawa, Polska

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
2017 – obecnie Atrem S.A. (spółka notowana na GPW)
Członek Rady Nadzorczej
2017 – obecnie Rank Progress S.A. (spółka notowana na GPW)
Członek Rady Nadzorczej
2016 – obecnie PlayWay S.A. (spółka notowana na GPW)
Przewodniczący Rady Nadzorczej
2017 – obecnie Drageus Games S.A.

Wiceprezes Zarządu
2010 – 2017 Berling SA (spółka notowana na GPW)
Pozycja: Vice Prezes Zarządu/Dyrektor Finansowy
2007 – 2009 Nordic Development SA (firma developerska)
(kapitał podstawowy 60.000.000 PLN) Pozycja: Vice Prezes Zarządu oraz funkcja Dyrektora
Finansowego
2006 -2006 Mostostal Puławy S.A. (zatrudnienie 1.000 osób)
Pozycja: Dyrektor Finansowy (firma produkcyjno-budowlana)

2005 -2005 Madaus Sp. z o. o.
(międzynarodowy koncern farmaceutyczny)
Pozycja: Dyrektor Finansowy

WYKSZTAŁCENIE
2015 – 2017 Executive Master of Business Administration
Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
2005 – 2006 Podyplomowe Studia Rachunkowości,
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
1995 – 1999 magister ekonomii, specjalizacja – Finanse i rachunkowość
Wyższa Szkoła Businessu i Administracji w Warszawie

LICENCJE
Certyfikat Księgowy Ministra Finansów

Podstawa prawna:

§ 19 ust.1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Moroz, Wiceprezes Zarządu