Menu

Wstępne szacunkowe dane finansowe za II kwartał 2018 r.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że po analizie i weryfikacji wstępnych, szacunkowych wybranych danych finansowych za II kw. 2018 r. („Dane Wstępne”), podjął decyzję o ich publikacji jako informacji poufnych.

Dane Wstępne oraz dane porównawcze skonsolidowane wynoszą:

1. Przychody ze sprzedaży (bez zysków/strat z instr. finans. zabezpieczających sprzedaż)

 • II kw. 2018 r.: 843,8 mln zł
 • II kw. 2017 r.: 758,2 mln zł

2. EBITDA

 • II kw. 2018 r.: -8,3 mln zł
 • II kw. 2017 r.: 7,6 mln zł

Dane Wstępne oraz dane porównawcze jednostkowe wynoszą:

3. Przychody ze sprzedaży (bez zysków/strat z instr. finans. zabezpieczających sprzedaż)

 • II kw. 2018 r.: 822,6 mln zł
 • II kw. 2017 r.: 741,3 mln zł

4. EBITDA

 • II kw. 2018 r.: -7,2 mln zł
 • II kw. 2017 r.: 8,2 mln zł

Na niższą niż w analogicznym okresie roku poprzedniego EBITDA, pomimo niewiele wyższego poziomu przychodów, wpływ miały głównie poniższe czynniki:

 • niższa wycena zapasu obowiązkowego oleju napędowego spowodowana istotną zmianą różnicy pomiędzy notowaniami spot oleju napędowego a notowaniami kontraktów terminowych na olej napędowy (strata księgowa, wpływ niepieniężny) i wpływ operacji finansowych związanych z hedgingiem,
 • wyższe koszty realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego w związku z wyższym wskaźnikiem bioblendingu,
 • niekorzystna sytuacja na rynku gazu LPG – brak stabilnej dostępności gazu LPG na polskim rynku oraz ograniczenia logistyczne.

Zarząd Spółki uznał informacje o Danych Wstępnych za poufne w związku z faktem, iż ich wartości znacząco odbiegają od danych porównawczych, czyli danych za analogiczny okres roku poprzedniego. Przedstawione Dane Wstępne zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki wstępnych danych finansowych za II kw. 2018 r. Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane zostaną opublikowane w raporcie okresowym za I półrocze 2018 r. w dniu 22 sierpnia 2018 r. zgodnie z harmonogramem opublikowanym w raporcie bieżącym 1/2018.

Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe obecnie jest w trakcie przygotowania i przeglądu przez biegłego rewidenta. Zaprezentowane powyżej dane mogą ulec zmianie. W przypadku wystąpienia znaczącej zmiany danych finansowych Emitent opublikuje dodatkowy raport bieżący z ich aktualizacją.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR)

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Moroz, Prokurent