Menu

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIMOT S.A. na dzień; 20 czerwca 2017 r.

Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w związku z art. 402 § 1 KSH, Zarząd Spółki UNIMOT S.A. niniejszym zwołuje na dzień 20 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Częstochowie, przy ul. Dekabrystów 41 B. Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12:00. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach do raportu.
Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.unimot.pl.
Zał. 1. – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
Zał. 2. – Projekty uchwał

Podstawa prawna:

402 (1) § 1 Kodeksu spółek handlowych (inne regulacje)

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek - Członek Zarządu
Przemysław Podgórski - Prokurent