Menu

Powołanie członków Rady Nadzorcze

Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 2 czerwca 2016 r. dokonało wyboru na nową wspólną, pięcioletnią kadencję członków Rady Nadzorczej Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej na sześć osób. W skład Rady Nadzorczej zostali powołani:

  1. Adam Sikorski
  2. Isaac Querub
  3. Bogusław Satława
  4. Piotr Prusakiewicz
  5. Piotr Cieślak
  6. Ryszard Budzik

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent