Menu

Przychody ze sprzedaży w styczniu 2018r. i wybrane, jednostkowe dane finansowe za IV kwartał 2017r. – wstępne dane

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do publicznej wiadomości
informację na temat wstępnych jednostkowych przychodów netto ze sprzedaży („przychody”)
osiągniętych w miesiącu styczniu 2018 r. oraz wstępnych jednostkowych danych finansowych za IV
kwartał 2017 r.
1. Według wstępnych danych, Emitent osiągnął w styczniu 2018 r., przychody w wysokości 217 426 tys. zł.
Przychody uzyskane w styczniu 2018 r. są niższe o ok. 8,7% od przychodów osiągniętych w miesiącu
poprzednim (grudzień 2017 r.: 238 273 tys. zł) oraz wyższe o ok. 1,2% od przychodów uzyskanych w
analogicznym okresie roku poprzedniego (styczeń 2017 r.: 214 940 tys. zł).
2. Szacunkowe jednostkowe dane finansowe za IV kwartał 2017 r. i dane porównawcze (tys. zł):
• IV kwartał 2017 r.
Przychody ze sprzedaży: 749 391
EBITDA: 3 793
zysk netto: 469
• IV kwartał 2016 r.
Przychody ze sprzedaży: 993 990
EBITDA: 14 604
zysk netto: 10 286
3. Szacunkowe jednostkowe dane finansowe za 2017 r. i dane porównawcze (tys. zł):
• 2017 r.
Przychody ze sprzedaży: 2 892 006
EBITDA: 39 524
zysk netto: 25 407
• 2016 r.
Przychody ze sprzedaży: 2 507 090
EBITDA: 45 817
zysk netto: 32 257
4. Wolumeny sprzedaży głównych towarów w 2017 r. i dane porównawcze (m3):
• 2017 r.
Olej napędowy i biopaliwa: 829 171
LPG: 206 682
• 2016
Olej napędowy i biopaliwa: 740 852
LPG: 189 606
Prezentowane wielkości za 2017 r. mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Powyższe dane będą
podlegać jeszcze weryfikacji przez biegłego rewidenta podczas badania sprawozdania finansowego.
Ostateczne dane zostaną opublikowane w raporcie okresowym za 2017 rok w dniu 21 marca 2018 roku
zgodnie z harmonogramem opublikowanym w raporcie bieżącym 1/2018.
Zarząd uznaje powyższe informacje za poufne, mogące prawdopodobnie mieć znaczący wpływ na cenę
akcji Emitenta. Spółka odnotowuje dużą rozpiętość i niecykliczność zmian wartości przychodów w
odniesieniu do poprzedniego okresu jak i do analogicznego okresu roku poprzedniego, dlatego wielkość
zmiany przychodów jak i również brak tej zmiany nie są możliwe do oszacowania przez rynek i mają
nieoczekiwany charakter.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Parkitny, Członek Zarządu