Menu

Informacja o ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki UNIMOT S.A. na dzień 02 czerwca 2016 roku

Zarząd Spółki Unimot S.A. informuje o zwołaniu na dzień 02 czerwca 2016 roku, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Częstochowie, ul. Torowa 3 B.

Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 13:00.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.unimot.pl.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 1), pkt. 2) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek Członek Zarządu
Przemysław Podgórski Prokurent