Menu

Przychody netto ze sprzedaży w lutym 2017 r. – wstępne dane

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do publicznej wiadomości informację na temat przychodów netto ze sprzedaży, osiągniętych w miesiącu lutym 2017 r. Według wstępnych danych, Emitent osiągnął w lutym 2017 r., w ujęciu jednostkowym, przychody netto ze sprzedaży w wysokości 169 063 tys. zł.

Przychody uzyskane w miesiącu lutym 2017 r. są wyższe o około 43% od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego (luty 2016 r. – 117 947 tys. zł).

Wartość przychodów netto narastająco za 2 miesiące 2017 r. wynosi 384 003 tys. zł i jest większa o około 77% od wartości uzyskanej w analogicznym okresie roku poprzedniego (styczeń – luty 2016 r. – 217 187 tys. zł) Prezentowane dane są danymi szacunkowymi i mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną opublikowane w raporcie okresowym.

Zarząd uznaje powyższe informacje za poufne, mogące prawdopodobnie mieć znaczący wpływ na cenę akcji Emitenta. Spółka odnotowuje dużą rozpiętość i niecykliczność zmian wartości przychodów w odniesieniu do poprzedniego okresu jak i do analogicznego okresu roku poprzedniego, dlatego wielkość zmiany przychodów jak i również brak tej zmiany nie są możliwe do oszacowania przez rynek i mają nieoczekiwany charakter.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent