Menu

Rejestracja akcji serii J w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 15 marca 2017 r., podjął wiadomość o Komunikacie Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 15 marca 2017 r., w którym poinformowano, że zgodnie z Uchwałą Zarządu KDPW nr 163/17 z dnia 13 marca 2017 r., w dniu 17 marca 2017 r. w KDPW nastąpi rejestracja 2 200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które oznaczono kodem „PLUNIMOT00013”.

Spółka informowała o podjęciu przez Zarząd KDPW ww. uchwały o warunkowej rejestracji akcji w raporcie bieżącym nr 18/2017.

Podstawa prawna:

par. 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent