Menu

Korekta prognozy przychodu netto ze sprzedaży

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do publicznej wiadomości informację o korekcie prognozowanego przychodu netto ze sprzedaży w 2015 r., opublikowanego w raporcie bieżącym nr 43/2015.

– przychody netto ze sprzedaży w wysokości 1 363 mln zł (wzrost o ok. 24% w stosunku do poprzedniej prognozy 1 100 mln zł).

Zarząd informuje, że wstępne przychody osiągnięte przez Spółkę za 12 m-cy 2015 r. wskazują na przekroczenie poprzedniej prognozy o ponad 20%.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki postanowił podwyższyć prognozy finansowe dla przychodów netto ze sprzedaży.

Prognoza nie została poddana weryfikacji przez biegłego rewidenta.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 15 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent