Menu

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 maja 2018 r.

Zarząd Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść
uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 17 maja 2018
roku.

Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia pkt. 17 z planowanego porządku obrad. Nie
przeprowadzono głosowania nad uchwałą nr 19 w sprawie: ustalenia liczby członków Rady
Nadzorczej Unimot S.A.

Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte.
Podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu.
Dokumenty, będące przedmiotem głosowania znajdują się na stronie internetowej Emitenta.

Zał. 1 – Podjęte uchwały

Podstawa prawna:

Postawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 6, 7, 8, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Maciej Szozda, Prezes Zarządu