Menu

Warunkowa rejestracja akcji serii J w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 14 marca 2017 r. podjął wiadomość o podjęciu w dniu 13 marca 2017 r. uchwały nr 163/17 przez Zarząd Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) z dnia 13 marca 2017 r., w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych 2 200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które oznaczono kodem PLUNIMOT00013, pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na które zostały wprowadzone inne akcje tej spółki.

Zarejestrowanie akcji zwykłych na okaziciela serii J Emitenta w KDPW nastąpi w związku z zamknięciem kont prowadzonych dla zbywalnych praw do akcji serii J oznaczonych kodem PLUNMOT00039, w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym, jednak nie wcześniej niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Podstawa prawna:

par. 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent