Menu

Opinia Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu Emitenta w sprawie wypłaty dywidendy.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem, w nawiązaniu do Raportu
Bieżącego nr 15/2018 niniejszym informuje, że na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2018 r. Rada
Nadzorcza Emitenta, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok
obrotowy 2017, podjęła uchwałę o rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu, aby część jednostkowego
zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2017 w kwocie 13 936 290,60 zł
(słownie: trzynaście milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych
sześćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, tj. w kwocie 1,70 zł na jedną akcję objętą
dywidendą.
Ostateczną decyzję doty

Podstawa prawna:

par. 38 ust. 1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Maciej Szozda, Prezes Zarządu