Menu

Podpisanie przez Emitenta umowy na używanie znaku towarowego AVIA

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”), z siedzibą w Zawadzkiem, podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 1 grudnia 2016 r. podpisał umowę z AVIA INTERNATIONAL z siedzibą w Szwajcarii (Zurich) na używanie znaku towarowego AVIA.

Podpisana umowa licencyjna typu master franchise daje Emitentowi prawo do wykorzystywania znaku towarowego AVIA w ramach własnej działalności, a za uprzednią pisemną zgodą AVIA INTERNATIONAL Spółka ma prawo do dalszego udzielania licencji na używanie tego znaku. Licencja obejmuje działalność na terytorium Polski i dotyczy wszystkich produktów energetycznych (np. paliw, olei opałowych, smarów, gazu, elektryczności). Na podstawie zawartej umowy Spółka zobowiązana jest do używania znaku zgodnie ze standardami i normami obowiązującymi w AVIA INTERNATIONAL. W zamian za używanie znaku towarowego Spółka zobowiązana jest do uiszczania opłat licencyjnych. W umowie zastrzeżono karę umowną na wypadek naruszenia umowy przez Spółkę, która wynosi 50.000 franków szwajcarskich.

Umowa zawarta jest na czas określony pięciu lat i może zostać przedłużona za zgodą obu stron. Po upływie pięciu lat od zawarcia, umowa przewiduje sześciomiesięczny okres wypowiedzenia dla każdej ze stron. Umowa ulega rozwiązaniu w trybie natychmiastowym w razie likwidacji, ogłoszenia upadłości lub zaistnienia innych podstaw niewypłacalności Spółki. Umowa może zostać wypowiedziana w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia jej warunków przez Spółkę i nieusunięcia negatywnych skutków w terminie 30 dni, jak również w razie nieprzystąpienia do AVIA Polska sp. z o.o. w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. oraz w przypadku zaistnienia istotnych zmian w strukturze właścicielskiej Spółki.

Treść zawartej umowy jest standardową umową podpisywaną przez AVIA INTERNATIONAL i jest zgodna z oczekiwaniami i planami Emitenta. Pozostałe czynności formalne, związane z podpisaną umową, Emitent wykona w najbliższym czasie.

W oparciu o zawartą umowę, mając na uwadze dążenie stron do rozwoju współpracy na terenie Polski, Emitent planuje budowę sieci dystrybucji paliw z niezależnymi i niestowarzyszonymi stacjami pod marką AVIA na zasadzie franczyzy. Docelowo, do 2020 r. Spółka zamierza stworzyć sieć obejmującą ok. 100 stacji. Prawidłowa realizacja umowy przez Emitenta jest podstawowym warunkiem długoterminowej współpracy pomiędzy stronami

O gotowości przyjęcia Emitenta w skład członków stowarzyszenia AVIA INTERNATIONAL oraz o znaczeniu uzyskania członkostwa w AVIA Emitent informował w raporcie bieżącym nr 15/2016.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent