Menu

Raport bieżący nr 16/2015

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem po analizie sytuacji finansowej Spółki i uwzględniając przyjętą strategię rozwoju na lata 2014r. – 2016r. podtrzymuje przyjętą przez Spółkę politykę dywidendową o której informował w raporcie bieżącym 7/2013.
Polityka dywidendowa zakłada, iż w przypadku osiągnięcia w danym roku obrotowym zysku netto Zarząd będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy w wysokości 30% z wypracowanego w danym roku obrotowym zysku netto.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Przemysław Podgórski, Prezes Zarządu
Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu