Menu

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIMOT S.A. na dzień 24 października 2016 r.

Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w związku z art. 402 § 1 KSH, Zarząd Spółki UNIMOT S.A. niniejszym zwołuje na dzień 24 października 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Częstochowie, przy ul. Torowej 3 b. Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 13:00. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.unimot.pl.

Podstawa prawna:

art. 402 (1) § 1 Kodeksu spółek handlowych (inne regulacje)

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent