Menu

Przychody ze sprzedaży w styczniu 2020 r. – wstępne dane

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do publicznej wiadomości informację na temat wstępnych przychodów netto ze sprzedaży („przychody”) osiągniętych w styczniu 2020 r.

Według wstępnych danych, Emitent osiągnął w styczniu 2020 r., w ujęciu jednostkowym, przychody w wysokości 414 902 tys. zł. Przychody uzyskane w styczniu 2020 r. są wyższe o 60% od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego (styczeń 2019 r.: 259 398 tys. zł). Wzrost przychodów wynika głównie z wyższych wolumenów sprzedaży oleju napędowego i biopaliw.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w raporcie bieżącym nr 4/2018, pomimo zaprzestania stałej publikacji miesięcznych przychodów, Zarząd na bieżąco analizuje te dane pod kątem poufności. Informacja o przychodach styczeń 2020 r. została uznana za poufną ze względu na fakt, iż poziom przychodów znacząco odbiega od poziomu przychodów w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Moroz, Wiceprezes Zarządu