Menu

Prognoza finansowa na 2021 rok

Zarząd UNIMOT S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje o przygotowaniu i przyjęciu prognozy skonsolidowanej EBITDA skorygowanej na 2021 rok.

Prognoza skonsolidowanej EBITDA skorygowanej na 2021 rok wynosi 75,3 mln zł i jest o 38,7% wyższa od pierwotnej wartości, którą Spółka opublikowała w ramach Strategii Grupy Kapitałowej UNIMOT na lata 2018-2023 ogłoszonej 28 czerwca 2018 r.
Prognoza została dokonana w oparciu o aktualną sytuację rynkową oraz operacyjno-finansową Grupy Kapitałowej UNIMOT, a także umiarkowanie pozytywne oczekiwania Spółki co do przyszłości – w szczególności co do wysokości premii lądowej i wolumenów sprzedaży oleju napędowego w 2021 roku oraz pozytywnego wpływu na wyniki finansowe biznesu LPG, energii elektrycznej i gazu ziemnego, a także dynamicznie rozwijającego się segmentu fotowoltaiki (w zakresie sprzedaży paneli fotowoltaicznych). Jednocześnie, przy przygotowywaniu prognozy Zarząd wziął pod uwagę trwającą pandemię COVID, spodziewane presje na marże w biznesie oleju napędowego, niestabilność na rynku biopaliw oraz wyzwania w budowaniu struktur operacyjnych w nowym obszarze biznesowym – projektach farm fotowoltaicznych.

Prognoza nie uwzględnia niemożliwych do oszacowania efektów zdarzeń związanych z pandemią COVID-19 oraz zapowiedzianą akwizycją Grupy Lotos S.A. przez PKN ORLEN S.A. Powyższe okoliczności mogą mieć z dużym prawdopodobieństwem wpływ na przedstawioną prognozę.

Zarząd Emitenta będzie dokonywał bieżącej oceny możliwości realizacji prognozy, a w przypadku jej istotnej zmiany – przekaże taką informację do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących.

Jednocześnie, Emitent przypomina o dokonanej w dniu 11 grudnia 2019 r. (raport bieżący nr 32/219) zmianie wcześniej obowiązującej polityki informacyjnej dotyczącej prognoz finansowych na kolejne lata, które obejmuje aktualna Strategia, tj. 2022 i 2023 tj. odwołanie prognozy skonsolidowanej EBITDA Skorygowanej na wyżej wymienione lata i publikowaniu ich każdorazowo, pod koniec roku poprzedzającego.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Adam Sikorski, Prezes Zarządu