Menu

Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy

Zarząd Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Emitent”), niniejszym informuje o podjęciu w dniu 5 czerwca 2023 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały o wypłacie dywidendy z zysku za rok obrotowy 2022, przekazując następujące informacje:

  1. Wysokość dywidendy: 112 228 128 zł 42 gr (słownie: sto dwanaście milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych czterdzieści dwa grosze);
  2. Wartość dywidendy przypadająca na jedna akcję: 13 zł 69 gr (słownie: trzynaście złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy) na 1 (jedną) akcję;
  3. Liczba akcji objętych dywidendą: 8 197 818 sztuk;
  4. Dzień dywidendy: 12 czerwca 2023 roku;
  5. Termin wypłaty dywidendy: 16 czerwca 2023 roku.

Podstawa prawna:

  • 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu