Menu

Odstąpienie od publikacji prognozy skonsolidowanej EBITDA skorygowanej na 2023 r. z powodu braku możliwości oszacowania wpływu zewnętrznych czynników niezależnych od Emitenta oraz planowanego nabycia 100 proc. akcji Lotos Terminale S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2019 z 11 grudnia 2019 r. Zarząd UNIMOT S.A. („Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że odstąpił od publikacji prognozy skonsolidowanej EBITDA skorygowanej na 2023 r., tj. na ostatni rok obowiązywania Strategii Grupy Kapitałowej Emitenta.

Odstąpienie od publikacji, o której mowa powyżej wynika z zewnętrznych czynników niezależnych od Emitenta, w tym w szczególności z dużej zmienności i niepewności sytuacji na rynku paliw, wywołanej trwającym konfliktem zbrojnym w Ukrainie, skutków nałożonych sankcji na Rosję i Białoruś. W konsekwencji mogą wystąpić trudne do przewidzenia zmiany otoczenia makroekonomicznego, rynkowego i regulacyjnego, które będą decydować, m.in. o wysokości popytu na paliwa oraz uzyskiwanych przez Emitenta marżach.

Emitent nie jest w stanie w sposób jednoznaczny określić wielkości wpływu na EBIDTA skorygowaną planowanego nabycia 100 proc. akcji Lotos Terminale S.A. z powodu m.in. braku możliwości precyzyjnego określenia terminu zamknięcia tej transakcji w 2023 r., a tym samym momentu rozpoczęcia konsolidacji tych aktywów w ramach Grupy Emitenta. Emitent i jego spółka zależna – UNIMOT Investments sp. z o.o. współpracują ze sprzedającym w celu możliwe szybkiej realizacji transakcji związanej z przejęciem akcji Lotos Terminale S.A.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, w opinii Emitenta publikacja prognoz finansowych byłaby obarczona zbyt dużym ryzykiem i mogłaby wprowadzić inwestorów w błąd.

Powyższa informacja o odstąpieniu przez Emitenta od publikacji prognozy skonsolidowanej EBITDA skorygowanej na 2023 r. jest przekazywana w związku z deklaracją wskazaną w raporcie bieżącym nr 32/2019 z 11 grudnia 2019 r.

EBITDA skorygowana w rozumieniu Emitenta to zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacją i amortyzacją (ang. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) skorygowany o wpływ wyceny zapasów paliw ciekłych i gazowych oraz innych produktów energetycznych, przesunięcia w czasie w zakresie kosztów i przychodów związanych z obrotem paliwami ciekłymi i gazowymi oraz innymi produktami energetycznymi, a także zdarzenia o charakterze jednorazowym.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR)

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Vice-President of the Management Board