Menu

Niespełnienie się warunków niezbędnych do realizacji umowy dezinwestycyjnej dotyczącej spółek zależnych prowadzących działalność w obszarze gazu ziemnego

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że w dniu 7 listopada 2019 r. powziął informację o niemożliwości realizacji umowy dezinwestycyjnej, o której Spółka informowała 12 sierpnia 2019 r. raportem bieżącym nr 23/2019 („Umowa dezinwestycyjna”).

Efektem procesu dezinwestycyjnego miało być przejęcie przez Emitenta 100% udziałów w spółce UNIMOT System sp. z o.o. oraz przejęcie przez Blue Line Engineering S.A. („BLE”) 100% udziałów w pozostałych spółkach zależnych, tj. Blue Cold sp. z o.o. oraz Blue LNG sp. z o.o., przy jednoczesnym uporządkowaniu struktury należności i zobowiązań w tych spółkach zależnych oraz zabezpieczeń bankowych w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta oraz Grupy Kapitałowej BLE, jak również zakończenie trwających inwestycji.

W związku z niespełnieniem się warunków niezbędnych do realizacji umowy dezinwestycyjnej, Spółka informuje, że z przyczyn niezależnych od woli stron, procesy, o których mowa w raporcie bieżącym nr 23/2019, nie zostaną zrealizowane.

Jednocześnie Spółka informuje, że prowadzi rozmowy z BLE dotyczące nowego kształtu struktury transakcji i jeśli zostanie on wiążąco ustalony, przekaże taką informację do publicznej wiadomości.

Zarząd Emitenta uznał powyższą informację za poufną ze względu na fakt, że nastąpiła istotna zmiana wcześniej przekazywanej informacji poufnej.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Moroz, Wiceprezes Zarządu