Menu

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 r.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.

Raporty okresowe będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

1. Raporty kwartalne skonsolidowane wraz z kwartalną informacja finansową:

  • Raport za I kwartał 2019 r. – 14.05.2019
  • Raport za III kwartał 2019 r. – 13.11.2019

2. Raport półroczny skonsolidowany wraz z półrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym:

  • Raport za I półrocze 2019 r. – 21.08.2019

3. Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany:

  • Raport za 2018 rok – 21.03.2019

Emitent informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej – Rozporządzenie) nie będzie publikował raportów kwartalnych za IV kwartał roku 2018 oraz za II kwartał roku 2019.

Jednocześnie, Emitent będący jednostka dominującą informuje, że na podstawie § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości odrębnego kwartalnego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego i odrębnego półrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania półrocznego. Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty okresowe (kwartalne i półroczne), zawierające odpowiednie skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.

Ewentualne zmiany terminów publikacji przekazywania raportów okresowych zostaną przekazane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Moroz, Wiceprezes Zarządu