Menu

Klauzula

Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkie, ul. Świerklańska 2A, 47-120 Zawadzkie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000382244, NIP: 7561967341, REGON: 160384226 (dalej UNIMOT) email: ug@unimot.pl

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
• w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO);
• dla celów kontaktowych związanych z realizacją zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO;
• w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu UNIMOT polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami — podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes UNIMOT (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
• w celu udokumentowania udzielonego dostępu do tajemnic UNIMOT, które wymagają ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, udostępnieniem lub utratą — podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes UNIMOT (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

3. Przetwarzane będą Pani/Pana dane kontaktowe (w celu umożliwienia kontaktu pocztą tradycyjną, kontaktu telefonicznego lub pocztą elektroniczną), oraz podstawowe dane identyfikujące takie jak imię, nazwisko, PESEL (w celu potwierdzenia tożsamości).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
• podmiotom świadczącym na rzecz UNIMOT usługi niezbędne do wykonania zawartej umowy, obsługa reklamacji, usługi księgowe, fakturowanie i rozliczanie umów, dochodzenie należności, usługi prawne, wywiadownie gospodarcze, firmy ubezpieczeniowe, firmy weryfikujące i zabezpieczające limity kupieckie,
• dostawcom systemów informatycznych i usług IT (w tym firmom hostingowym, serwisowym, programistycznym),
• organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymywania kontaktów związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy, jak również przez okres niezbędny do przechowywania Umowy dla celów archiwalnych.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, UNIMOT prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.