Menu

UNIMOT uzyskał aktualizację koncesji

Data publikacji: 10.03.20

image

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał nowe decyzje koncesyjne dla UNIMOT S.A. w zakresie obrotu  paliwami ciekłymi (w tym z zagranicą), wytwarzania, magazynowania (w tym przeładunku) paliw ciekłych. Uprawnienia Spółki do prowadzenia działalności handlowej na rynku paliw zostały dostosowane do przepisów prawa, jednocześnie UNIMOT rozszerzył zakres produktowy dostosowując go do rozwijających się potrzeb handlowych spółki.

 

Decyzje Prezesa URE z dnia 9 marca 2020 r. zaktualizowały posiadane przez UNIMOT S.A. koncesje na obrót w kraju i z zagranicą, wytwarzanie i magazynowanie (w tym przeładunek) paliw ciekłych                  (OPC, OPZ, WPC i MPC).

– Powyższe decyzje z sukcesem zamykają prowadzone przed Urzędem Regulacji Energetyki postępowania koncesyjne, do których obligowały naszą Spółkę zmiany w przepisach prawa – wyjaśnia Maciej Ciszewski, Główny Specjalista ds. Regulacji Energetycznych UNIMOT S.A. Są to ustawa z dnia 4 lipca 2019 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła zmiany w obszarze koncesjonowania rynku paliw ciekłych, w tym wprowadzenie nowej nomenklatury w definicji paliw ciekłych oraz określenie w drodze rozporządzenia szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących. Ponadto w ramach prowadzonych postepowań rozszerzony został na wniosek spółki zakres prowadzonej przez UNIMOT działalności, tj. zakres produktowy.

Zaktualizowane koncesje uprawniają UNIMOT do obrotu paliwami ciekłymi na terenie kraju, z wykorzystaniem m.in. baz paliwowych oraz stacji paliw, oraz do obrotu z zagranicą. Dodatkowo, Spółka może teraz prowadzić obrót półproduktami rafineryjnymi oraz ciężkimi olejami opałowymi w pełnym ich zakresie, a w ramach koncesji na magazynowanie może świadczyć usługi przeładunku jak i magazynowania paliw ciekłych. Okres obowiązywania wszystkich koncesji został utrzymany, do końca 2030 roku.

Dzięki zaktualizowanym koncesjom UNIMOT może poszerzyć swoją ofertę sprzedażową, podnosząc tym samym swój poziom konkurencyjności na krajowym i międzynarodowym rynku paliw.

Polecamy również

Spotkanie z Zarządem 29 maja 2024 r.

Zapraszamy Państwa na spotkanie z Zarządem, tematem którego będą wyniki Grupy UNIMOT...

23 maja 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot wynajęła terminal LPG w niemieckim Wilhelmshaven

Unimot Paliwa, spółka z Grupy Unimot, zawarła umowę na przeładunek i magazynowanie gazu LPG w...

22 maja 2024

Zobacz więcej

Szacunkowe wyniki Unimot S.A. za I kwartał 2024 r.

Unimot opublikował szacunki skonsolidowanych wyników finansowych za I kwartał 2024 roku. Według...

10 maja 2024

Zobacz więcej