Menu

Unimot publikuje wyniki za I kwartał 2023 r.

Data publikacji: 23.05.23

image

Unimot opublikował skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2023 r. Skonsolidowana EBITDA skorygowana Grupy Unimot wyniosła w tym okresie 104,9 mln zł, a skonsolidowany zysk netto ukształtował się na poziomie 82 mln zł. Zarząd Unimot podjął decyzję, że będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w kwocie 13,69 zł na 1 akcję. Walne Zgromadzenie zostało zwołane na 5 czerwca, a dzień wypłaty dywidendy, po zatwierdzeniu go uchwałą ZWZ, będzie wyznaczony na 16 czerwca.

Grupa Unimot wypracowała w I kwartale 2023 r. przychody ogółem w wysokości 3 279 mln zł. Skonsolidowana EBITDA skorygowana (o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego paliw płynnych i gazowych, uzasadnione przesunięcia w czasie kosztów i przychodów oraz zdarzenia jednorazowe) w I kwartale 2023 r. ukształtowała się na poziomie 104,9 mln zł, wobec 85,1 mln zł w I kwartale 2022 r. Skonsolidowany zysk netto Grupy Unimot wyniósł w raportowanym okresie 82 mln zł.

W I kwartale 2023 r. Grupa Unimot wypracowała solidny wolumen sprzedaży oleju napędowego, benzyn i biopaliw na poziomie 506,1 tys. m3 (wzrost o 56 proc. r/r) oraz zwiększyła sprzedaż gazu LPG o 45 proc. do 77,7 tys. ton w efekcie wzmożonego popytu na rynku krajowym oraz zaspakajania potrzeb gospodarki ukraińskiej i ludności Ukrainy w zakresie dostaw paliw (dostawy do Ukrainy rozpoczęły się pod koniec I kwartału 2022 r.).

Konsekwentnie udowadniamy, że szybkość i elastyczność działania Grupy Unimot przynosi pozytywne rezultaty, szczególnie w tak nieprzewidywalnych czasach, z jakimi borykamy się od momentu rozpoczęcia przez Rosję wojny na terytorium niepodległej Ukrainy. Dla zabezpieczenia biznesu dywersyfikujemy źródła przychodów, czego dowodem jest sfinalizowana na początku kwietnia transakcja przejęcia spółki Lotos Terminale. Uzupełniamy także łańcuch wartości, dzięki inwestycjom w logistykę – w marcu przejęliśmy spółkę Olavion działającą w branży przewozów kolejowych. Rozszerzamy również kompetencje w obszarze obrotu paliwami – pod koniec kwietnia nabyliśmy 75 proc. udziałów spółki Partners4Sky, która sprzedaje paliwo lotnicze do firm i osób prywatnych posiadających śmigłowce lub małe statki powietrzne. Jestem przekonany, że wszystkie te działania wpłyną pozytywnie na wyniki Grupy Unimot w przyszłości – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot.

W kwietniu 2023 r. zarząd Unimot podjął decyzję w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podziału jednostkowego zysku netto za 2022 r. w wysokości 117 mln zł. Zarząd zarekomendował ZWZ, by zysk w kwocie 112 mln zł przeznaczony był na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co daje 13,69 zł na 1 akcję, natomiast pozostałe 5 mln zł przeznaczone było na kapitał zapasowy. Rada Nadzorcza Unimot na posiedzeniu 20 kwietnia 2023 r. pozytywnie rozpatrzyła wniosek Zarządu w tej sprawie, a Walne Zgromadzenie akcjonariuszy zostało zwołane na 5 czerwca 2023 r. Dzień, według którego ustalana będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, wyznaczony został na 12 czerwca 2023 r., a termin wypłaty dywidendy na 16 czerwca 2023 r. Daty te potwierdzone zostaną przyjęciem stosownej uchwały przez ZWZ.

Dokumenty do pobrania pod poniższymi linkami:

Prezentacja – wyniki finansowe za I kwartał 2023 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Unimot za I kwartał 2023 r.

Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Unimot za I kwartał 2023 r.

Polecamy również

Ostrzegamy przed oszustami!

Ostrzegamy przed pojawiającymi się w internecie oszustwami finansowymi, polegającymi na...

6 czerwca 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot opublikowała wyniki za I kwartał 2024 r.

Grupa Unimot opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2024 r....

28 maja 2024

Zobacz więcej