Menu

Unimot publikuje wyniki za 2022 r. i rekomenduje wypłatę dywidendy

Data publikacji: 20.04.23

image

Unimot opublikował skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za cały 2022 rok. Skonsolidowana EBITDA skorygowana Grupy Unimot wyniosła w tym okresie 513,7 mln zł, a skonsolidowany zysk netto ukształtował się na poziomie 373,9 mln zł. Zarząd Unimot podjął decyzję, że będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w kwocie 13,69 zł na 1 akcję.

Grupa Unimot wypracowała w 2022 r. przychody w wysokości 13,4 mld zł i 3,7 mld zł w IV kwartale 2022 r. Skonsolidowana EBITDA skorygowana (o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego paliw płynnych i gazowych, uzasadnione przesunięcia w czasie kosztów i przychodów oraz zdarzenia jednorazowe) w 2022 r. ukształtowała się na poziomie 513,7 mln zł, wobec 70,6 mln zł w 2021 r., co oznacza ponad 7-krotny wzrost, natomiast w IV kwartale 2022 r. osiągnęła poziom 233,9 mln zł, wobec 13,1 mln zł w analogicznym okresie 2021 r. Skonsolidowany zysk netto Grupy Unimot wyniósł 373,9 mln zł i był wyższy o prawie 400 proc. w stosunku do 2021 r.

W 2022 r. Grupa Unimot wypracowała solidny wolumen sprzedaży oleju napędowego, benzyn i biopaliw na poziomie 1,8 mln m3 (wzrost o 13 proc. r/r) oraz zwiększyła sprzedaż gazu LPG o 16 proc. do 257 tys. ton w efekcie wzmożonego popytu na rynku krajowym oraz zaspakajania potrzeb gospodarki ukraińskiej i ludności Ukrainy w zakresie dostaw paliw.

Rok 2022 rozpoczęliśmy z dużą nadzieją na stabilny i bezpieczny rozwój globalnej gospodarki, jednak światowe bezpieczeństwo zostało zburzone poprzez brutalną zbrojną inwazję Rosji na naszego wschodniego sąsiada – Ukrainę. Trwająca od lutego 2022 r. wojna przyniosła niepewność geopolityczną i w znacznym stopniu wpływa na niemal każdy aspekt prowadzonej działalności biznesowej, a także na sytuację społeczno-gospodarczą. Konsekwencjami wybuchu wojny był szok na rynku surowców energetycznych, przerwanie łańcuchów dostaw, rozchwianie systemu walutowego oraz rosnąca presja inflacyjna. Ten wymagający rok udowodnił, że Grupa Unimot jest przygotowana do efektywnego prowadzenia działalności w bardzo trudnym i nieprzewidywalnym otoczeniu zewnętrznym. Dzięki szybkiemu i elastycznemu reagowaniu na zmiany, a także wykorzystywaniu każdej szansy rynkowej, wypracowaliśmy rekordowe wyniki finansowe, w tym rekordowy zysk netto, którym chcemy się podzielić z naszymi akcjonariuszami – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot S.A.

Zarząd Unimot podjął decyzję w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podziału jednostkowego zysku netto za 2022 r. w wysokości 117 mln zł. Zarząd będzie rekomendował ZWZ, by zysk w kwocie 112 mln zł przeznaczony był na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co daje 13,69 zł na 1 akcję, natomiast pozostałe 5 mln zł przeznaczone było na kapitał zapasowy. Rada Nadzorcza Unimot na posiedzeniu 20 kwietnia 2023 r. pozytywnie rozpatrzyła wniosek Zarządu w tej sprawie.

Rekomendacja Zarządu Unimot dotycząca podziału zysku netto osiągniętego w 2022 r. jest zgodna z polityką dywidendową dostosowaną do nowej struktury organizacyjnej i kapitałowej Grupy. Polityka ta określa długoterminowy cel w zakresie minimalnego poziomu dywidendy, która będzie wyliczana na podstawie osiąganych wyników skonsolidowanych, a nie jednostkowych. Związane jest to ze zmianami organizacyjnymi w Grupie Unimot, które obowiązują od 1 sierpnia 2022 r., tj. przeniesieniem części przedsiębiorstwa do spółki w 100 proc. zależnej – Unimot Paliwa, przez co zmianie uległa struktura generowania zysków przez poszczególne podmioty z Grupy.

***

Wyniki finansowe za 2022 r. – prezentacja

Komentarz wideo i zapis czatu

Sprawozdanie Zarządu UNIMOT za 2022

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy UNIMOT za 2022

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe UNIMOT za 2022

***

Polecamy również

Ostrzegamy przed oszustami!

Ostrzegamy przed pojawiającymi się w internecie oszustwami finansowymi, polegającymi na...

6 czerwca 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot opublikowała wyniki za I kwartał 2024 r.

Grupa Unimot opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2024 r....

28 maja 2024

Zobacz więcej