Menu

Szacunkowe wyniki Unimot S.A. za II kwartał 2023 r.

Data publikacji: 08.08.23

image

Unimot opublikował szacunki skonsolidowanych wyników finansowych za II kwartał 2023 roku. Według wstępnych danych skonsolidowana EBITDA skorygowana wyniosła w tym okresie 62,8 mln zł, a przychody ogółem 3 140 mln zł. Wyniki Grupy w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio: 74,3 mln zł skonsolidowanej EBITDA skorygowanej i 3 518 mln zł przychodów ogółem.

Na wyniki Grupy Unimot osiągnięte w II kwartale miała wpływ narastająca presja na rynku oleju napędowego, spowodowana ograniczeniem jego konsumpcji przy jednoczesnej, obserwowanej nadpodaży, która przyczyniła się do spadku poziomu marży i tym samym do znacznego zmniejszenia efektywności importu tego produktu. Takie otoczenie rynkowe nie było wsparciem dla działalności Grupy Unimot i dodatkowo powodowało ograniczenie efektywności realizacji długoterminowych zobowiązań umownych na dostawy oleju napędowego.

Cieszę się z pozytywnego wpływu dywersyfikacji biznesu w naszej grupie kapitałowej – niekorzystne okoliczności, które miały wpływ na niższy wynik segmentu oleju napędowego, zostały nadrobione wynikami pozostałych segmentów biznesowych. Cały czas działamy w wymagającym otoczeniu zewnętrznym, zmagając się z niesprzyjającymi czynnikami makroekonomicznymi, które są wynikiem trwającej już prawie 1,5 roku wojny w Ukrainie. Zwracaliśmy uwagę, że nasze wyniki w tym roku nie będą tak wysokie jak w roku ubiegłym, ale warto podkreślić, że jesteśmy z nich zadowoleni biorąc pod uwagę wyzwania, jakie stawia przed nami rynek – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot S.A.

W II kwartale 2023 r. Grupa Unimot według wstępnych szacunków wypracowała wolumen sprzedaży oleju napędowego, benzyn i biopaliw na poziomie 512,5 tys. m3 (spadek o 3,5 proc. r/r) oraz zwiększyła sprzedaż gazu LPG o 7,2 proc. r/r do 68,7 tys. ton.

Wpływ na skonsolidowaną EBITDA skorygowaną w II kwartale 2023 r. miało także zakończenie 7 kwietnia 2023 r. transakcji nabycia przez Grupę Unimot 100 proc. akcji Lotos Terminale (obecnie funkcjonującą pod nazwą Unimot Terminale, w skład której wchodzą spółki Unimot Infrastruktura, Unimot Bitumen i RCEkoenergia) i rozpoczęcie konsolidacji w ramach Grupy Emitenta wyników finansowych wypracowywanych przez te aktywa. Łączna kontrybucja podmiotów nabytych przez Grupę Unimot w I półroczu 2023 r. do wyniku EBITDA skorygowana wynosiła 40,5 mln zł. Wstępne rozliczenie transakcji nabycia spółki Lotos Terminale miało także wpływ na powstanie jednorazowego, niepieniężnego zdarzenia księgowego w postaci zysku z tytułu okazyjnego nabycia, który zostanie uwzględniony w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na 30 czerwca 2023 r. Wstępnie oszacowany zysk z tytułu okazyjnego nabycia wynosi 494 mln zł. W związku z tym, że jest to zdarzenie księgowe o charakterze niepieniężnym i jednorazowym, zarówno EBITDA skorygowana, jak i podstawa do wyliczania wartości dywidendy, nie będą zawierać tej pozycji księgowej.

Wstępnie oszacowany zysk z tytułu okazyjnego nabycia został skalkulowany na podstawie wartości księgowych na dzień transakcji i stanowi nadwyżkę wartości nabytych aktywów netto nad wartością przekazanej zapłaty. Ostateczne rozliczenie zostanie sporządzone z uwzględnieniem wyceny do wartości godziwej, m.in. nabytych aktywów i przejętych zobowiązań, w ciągu 12 miesięcy od daty transakcji i może różnić się od wstępnie oszacowanego zysku.

Polecamy również

Ostrzegamy przed oszustami!

Ostrzegamy przed pojawiającymi się w internecie oszustwami finansowymi, polegającymi na...

6 czerwca 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot opublikowała wyniki za I kwartał 2024 r.

Grupa Unimot opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2024 r....

28 maja 2024

Zobacz więcej