Kontakt


Jeśli macie Państwo pytania dotyczące relacji inwestorskich oraz statusu UNIMOT S.A. jako spółki publicznej, serdecznie zachęcamy do kontaktu.

*zgoda jest wymagana aby wysłać formularz

Q&A

02-06-2017

Czy znana jest już Państwu dokładna lokalizacja pierwszej stacji AVIA w Józefowie ? Z niecierpliwością będę czekał na jej uruchomienie.

W bieżącym miesiącu uruchomimy stację pod marką AVIA w Józefowie, przy ul. Nadwiślańskiej 132. Obecnie stacja jest w fazie odbiorów technicznych (straż pożarna, sanepid). Otwarcie nastąpi po uzyskaniu stosownych zgód na jej użytkowanie.
02-06-2017

Czy spadek marż wynika z działalności szarej strefy i się poprawi w IV kw. czy giganci (PKN, Lotos) mocniej walczą o rynek?

Wg naszych analiz spadek marzy hurtowej w handlu paliwami w I kwartale 2017r. na naszym rynku nie wynikał z działalności szarej strefy , lecz był efektem gry rynkowej. Wprowadzenie tzw. pakietu paliwowego miało wpływ na ograniczanie szarej strefy, a przez to na zwiększenie wolumenów sprzedawanego paliwa.
02-06-2017

Jaka jest zatem marża na sprzedaży na obrocie dieslem?

Spółka nie publikuje informacji o rentowności sprzedaży samego oleju napędowego. Spółka raportuje dane w podziale na następujące segmenty: paliwa ciekłe, paliwa gazowe. W ostatnim skonsolidowanym raporcie kwartalnym dane tych segmentów znajdują się na stronach 11-14.
01-06-2017

Proszę o informację na temat pozycji w RZiS ‚Pozostałe zyski’ w kwocie 8086 tys. zł. Domyślam się, że są to różnice kursowe.Jak je traktować – czy jako jednorazowe zdarzenie czy jako część marży na sprzedaży?

Tak, ma Pan rację, to są zyski z tytułu różnic kursowych na działalności operacyjnej, a więc nie jest to jednorazowe zdarzenie i będzie przedstawiane w kolejnych sprawozdaniach finansowych. Wynik z transakcji zabezpieczających (hedging) jest pokazany w sprawozdaniu z zysków lub strat (RZiS) jako: Zyski (straty) z instrumentów finansowych zabezpieczających sprzedaż i wpływa bezpośrednio na rentowność sprzedaży.
12-05-2017

Jestem akcjonariuszką Unimotu i proszę o odpowiedź na nurtujące mnie wątpliwości. Czy w związku z przedłużaniem koncesji w 1 kw 2017 firma poniosła jakieś dodatkowe koszty lub czy w 1 kw jakoś znacznie wzrosły podatki i opłaty na rzecz państwa? Pytam o to, gdyż konkurencyjny Onico podał wyniki za 1 kw i bardzo mocno im wzrosły podatki (jakieś 17,7 % przychodów przy 16% w zeszłym roku) i mam obawy, że w przypadku Unimotu może być podobnie. Nie ukrywam, iż przeglądałam Państwa ostatni prospekt emisyjny i nie zauważyła abyście coś wspominali o wzroście opłat.

W związku z aktualizacją koncesji i rozszerzeniem zakresu produktów o benzyny i lekkie oleje opałowe w 1Q 2017, Spółka nie poniosła dużych kosztów. Były to opłaty skarbowe nieprzekraczające kwoty 1000 pln. W kwestii ewentualnego wzrostu kosztów należy pamiętać, że od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowy sposób realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego. W związku z wejściem w życie nowych przepisów, przedsiębiorcy zostali zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej ilości biokomponentów w sprzedawanym paliwie poprzez przygotowanie i sprzedaż mieszanek (blendowanie), zawierających wymagany udział biokomponentów. Nowy sposób realizacji tego obowiązku może wpłynąć na zwiększenie kosztów działalności, z uwagi na konieczność korzystania z dodatkowych usług związanych z przygotowaniem odpowiednich mieszanek paliw.
10-05-2017

Na stronie 141 raportu za rok 2016 jest napisane, że emitent zabezpiecza się przed zmianami cen surowca wykorzystując kontrakty terminowe, m.in. transakcje typu futures. W żadnym miejscu w raporcie nie została jednak zawarta informacja o tym, w jakim stopniu kontrakty zabezpieczają posiadane aktywa. Mam na myśli zapasy, które spółka postanowiła magazynować na własny rachunek. Czy mógłbym uzyskać informacje w jakiej części są one zabezpieczone derywatywami przed zmianą różnic ich cen? Chodzi mi o ogólny poziom procentowy, np. czy jest to pełne zabezpieczenie w wysokości 100% czy może połowiczne 50%?

Nasza Spółka w pełni zabezpiecza się przed zmianami cen zakupionego ON, bez względu na to, czy towar jest przeznaczony na zapas operacyjny czy też na zapas obowiązkowy utrzymywany w związku z obowiązującym prawem. Tak więc stosujemy pełne, w 100% zabezpieczenie cen. W raporcie piszemy o możliwości wystąpienia niedopasowania transakcji hedgingowej do transakcji rzeczywistej, wynikającej ze standardów instrumentów zabezpieczających np. jeden kontrakt futures jest na 100 t ON, więc może wystąpić niedopasowanie ilościowe jeżeli ilość posiadanego towaru nie jest krotnością 100 t.
28-03-2017
Kiedy będzie organizowana konferencja wynikowa Spółki? Proszę o zapisanie mojej osoby na tę konferencję. 
Po raporcie kwartalnym planujemy czat inwestorski. Informację wraz z możliwością zapisu udostępnimy odpowiednio wcześniej na naszej stronie internetowej. Polecamy zapisanie się do naszego newslettera, dzięki czemu o terminie czatu zostanie Pan poinformowany mailowo.
Do newslettera można się zapisać, klikając w prawy dolny róg na stronie http://www.unimot.pl/.
25-03-2017
Zaciekawiła mnie ostatnia wiadomość, mianowicie aktualizacja koncesji. Zakładając, że Unimot S.A. dokonał rozszerzenia produktu, musiały pojawić się wstępne szacunki. Chciałbym zapytać, w jakim stopniu benzyny i lekkie oleje opałowe będą uczestniczyć w przychodach i zyskach. Jeśli nie będą Państwo mogli odpowiedzieć liczbowo/procentowo, to czy jest to znaczący krok spółki? Czy ta aktualizacja i w konsekwencji oferowanie nowego produktu wiąże się ze znaczącymi kosztami dla spółki? Korzystając z okazji chciałbym także zapytać o „zmniejszenie” wzrostów przychodu. Czy miesiąc styczeń, porównując r/r, był wyjątkowy pod tym względem(+116% r/r) i mamy spodziewać się wzrostów na poziomie tych z lutego?  
W związku z wymogiem aktualizacji koncesji OPZ dokonaliśmy dodatkowo rozszerzenia zakresu produktów objętych tą koncesją. Zaktualizowanie i rozszerzenie koncesji nie wiązało się z dużymi kosztami dla Spółki – koszty administracyjne ok. 300 zł.
Otrzymana koncesja pozwoliła nam uzyskać możliwość importu tego rodzaju paliw (benzyny, lekki olej opałowy), a więc zdywersyfikować, rozszerzyć grono dostawców o kontrahentów zagranicznych. Obecnie wartość sprzedaży benzyn nie jest znacząca w ogólnych przychodach Spółki i była realizowana u krajowych dostawców. Nie posiadamy szacunków jak będzie w najbliższym czasie kształtowała się sprzedaż tych paliw.
Odpowiadając na drugą część pytania potwierdzamy, że spadek przychodów w styczniu 2017 w stosunku do miesiąca poprzedniego (grudzień 2016) był normalnym zjawiskiem występującym w tym przedziale czasowym. Co do spodziewanych przychodów w kolejnych miesiącach, to nie możemy ich oszacować na początku danego miesiąca, dlatego też informacje o wstępnych przychodach za dany miesiąc podajemy jako poufne (na podstawie MAR art. 17), po zaksięgowaniu wszystkich dokumentów z danego miesiąca.
Proszę wziąć pod uwagę, że dla dynamiki zmian w przychodach przyszłych okresów baza jest obecnie znacznie inna niż w poprzednich okresach.

17-10-2016
Interesują mnie wyniki spółki po I półroczu, gdzie mogę znaleźć opublikowany raport?

Spółka nie publikowała raportu za I półrocze.
Pod adresem „http://www.unimot.pl/reports-category/okresowe/” dostępne są raporty za I i II kwartał.
 
 

AVIA Polska
tankuj24