Menu

Unimot finalizuje reorganizację grupy kapitałowej związaną z wydzieleniem biznesu obrotu paliwami do spółki Unimot Paliwa

Data publikacji: 01.08.22

image

Zarząd Unimot podpisał 1 sierpnia umowę przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z segmentem obrotu paliwami ze spółki Unimot do spółki zależnej – Unimot Paliwa. Jest to przygotowanie Grupy do pełnienia roli niezależnego operatora logistycznego, którym stanie się Unimot po sfinalizowaniu transakcji przejęcia spółki Lotos Terminale.

Podpisana umowa obejmuje przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w zamian za objęcie nowych udziałów w Unimot Paliwa. Na mocy umowy, z dniem jej podpisania, przeniesiona została do spółki Unimot Paliwa wyodrębniona organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie część przedsiębiorstwa, której przedmiotem działalności jest obrót paliwami, z wyłączeniem działalności związanej z handlem paliwami w ramach rozwijanej sieci stacji paliw AVIA oraz segmentu związanego z handlem gazem ziemnym.

Spółka Unimot za wniesiony wkład niepieniężny (aport) w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa otrzymała 3 258 500 nowoutworzonych udziałów w Unimot Paliwa. Na dzień podpisania umowy wartość przenoszonej części przedsiębiorstwa wynosiła 325 850 000 zł.

Po wniesieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Unimot Paliwa, spółka Unimot skoncentruje swoją działalność głównie na funkcjach zarządczych dla wszystkich spółek z Grupy.

Proces transakcji przejęcia spółki Lotos Terminale, w ramach której nabędziemy bazy paliwowe i zakłady produkcji asfaltu, uzyskał już wszystkie formalne zgody. Na mocy zawartej dzisiaj umowy, wieńczącej reorganizację Grupy Unimot, jesteśmy również w pełni gotowi organizacyjnie, by po sfinalizowaniu transakcji przejęcia spółki Lotos Terminale, wcielić te aktywa do naszej Grupy i docelowo pełnić rolę niezależnego operatora logistycznego. Wydzielenie części związanej z obrotem paliwami, biopaliwami i LPG do spółki Unimot Paliwa, która w ramach Grupy Unimot będzie funkcjonowała obok spółki nadzorującej infrastrukturę magazynowania, było kluczowym warunkiem zapewniającym niezależność tych segmentów biznesowych – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot.   

Ostatecznym skutkiem procesu reorganizacji Grupy Unimot jest skoncentrowanie działalności koncesjonowanej związanej z importem paliw w ramach Unimot Paliwa, a w konsekwencji ograniczenie obowiązku utrzymywania zapasu obowiązkowego paliw płynnych przez Grupę w okresie od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2024 r., co powoduje zmniejszenie kosztów magazynowania paliw w tym okresie.

Unimot szacuje, że zawarcie umowy umożliwi Grupie osiągnięcie w tym okresie dodatkowej EBITDA skorygowanej (tj. zysku przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacją i amortyzacją skorygowanego o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego oleju napędowego oraz uzasadnione przesunięcia) na poziomie około 30 mln zł. Dodatkowa EBITDA skorygowana Grupy zostanie wygenerowana dzięki oszczędnościom, o których mowa powyżej, oraz będzie pochodną dodatkowych przychodów i kosztów związanych z zawarciem umowy.

Polecamy również

Ostrzegamy przed oszustami!

Ostrzegamy przed pojawiającymi się w internecie oszustwami finansowymi, polegającymi na...

6 czerwca 2024

Zobacz więcej

Grupa Unimot opublikowała wyniki za I kwartał 2024 r.

Grupa Unimot opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2024 r....

28 maja 2024

Zobacz więcej