Menu

Zgłoszenie przez uprawnionych akcjonariuszy kandydatów do Rady Nadzorczej Unimot S.A. oraz projektów uchwał do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Emitent”) przekazuje do wiadomości publicznej projekty uchwał otrzymane 12 czerwca 2024 r. od akcjonariuszy: Unimot Express sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Unimot Express”) oraz Zemadon Ltd. z siedzibą na Cyprze („Zemadon”), działających na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, reprezentujących każdy z nich ponad 1/20 kapitału zakładowego.

Zgłoszone projekty uchwał dotyczą umieszczonego w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na 17 czerwca 2024 r. punktu w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej aktualnie trwającej kadencji.

Zgodnie ze zgłoszonymi projektami uchwał, akcjonariusz Unimot Express zaproponował powołanie w skład Rady Nadzorczej dwóch członków, tj.:

  • Panią Magdalenę Katarzynę Sikorską – żonę Adama Sikorskiego, Prezesa Zarządu Emitenta, członka Rady Nadzorczej Unimot Express, HR menedżera w Zemadon oraz posiadającą 0,5% kapitału zakładowego w Unimot Express,
  • Pana Czesława Władysława Sadkowskiego – członka Rady Nadzorczej Unimot Express.

Natomiast akcjonariusz Zemadon zaproponował kandydaturę Pana Yiannisa Petrallisa (dyrektora spółki Zemadon Ltd.).

Kandydaci na członków Rady Nadzorczej przedstawili niezbędne do powołania zgody i oświadczenia, a także załączone do niniejszego raportu bieżącego życiorysy zawodowe oraz informacje o powiązaniach.

W związku z powyższym akcjonariusze zgłosili następujące projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2024 roku:

I.

Akcjonariusz Zemadon zgłosił następującą uchwałę:

Uchwała Nr [21]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 17 czerwca 2024 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 4 Statutu Unimot S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem powołuje do składu Rady Nadzorczej Unimot S.A. na wspólną pięcioletnią kadencję Pana Yiannis Petrallis.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

II.

Akcjonariusz Unimot Express zgłosił następujące uchwały:

Uchwała Nr [22]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 17 czerwca 2024 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 4 Statutu Unimot S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem powołuje do składu Rady Nadzorczej Unimot S.A. na wspólną pięcioletnią kadencję Panią Magdalenę Katarzynę Sikorską.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Uchwała Nr [23]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 17 czerwca 2024 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 4 Statutu Unimot S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem powołuje do składu Rady Nadzorczej Unimot S.A. na wspólną pięcioletnią kadencję Pana Czesława Władysława Sadkowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

 

Podstawa prawna:

par. 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:

Adam Sikorski, Prezes Zarządu