Menu

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 17 czerwca 2024 r.

Zarząd Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbyło się 17 czerwca 2024 r. („ZWZ”).

ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad ZWZ.

Podczas obrad ZWZ nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu.

 

Dokumenty, będące przedmiotem głosowania znajdują się na stronie internetowej Emitenta:

https://www.unimot.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/

Zał. 1 – Podjęte uchwały

 

Postawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt. 6, 7, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu