Menu

Powołanie członków Rady Nadzorczej UNIMOT S.A.

Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Emitent”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta na posiedzeniu, które odbyło się 17 czerwca 2024 r., podjęło uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej z dniem 17 czerwca 2024 r :

  • Pana Yiannis Petrallis;
  • Panią Magdalenę Katarzynę Sikorską;
  • Pana Czesława Władysława Sadkowskiego.

Życiorysy nowopowołanych członków Rady Nadzorczej znajdują się w załącznikach do raportu.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami nowopowołani członkowie Rady Nadzorczej nie wykonują innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Nowopowołani członkowie Rady Nadzorczej nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 

Podstawa prawna:

  • 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:

Adam Sikorski, Prezes Zarządu