Menu

Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy

Zarząd Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Emitent”) niniejszym informuje o podjęciu 17 czerwca 2024 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały o wypłacie dywidendy z zysku za rok obrotowy 2023:

  1. Wysokość dywidendy: 32 791 272 zł 00 gr (słownie: trzydzieści dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote zero groszy);
  2. Wartość dywidendy przypadająca na jedna akcję: 4 zł 00 gr (słownie: cztery złote zero groszy) na 1 (jedną) akcję;
  3. Liczba akcji objętych dywidendą: 8 197 818 sztuk;
  4. Dzień dywidendy: 26 czerwca 2024 roku;
  5. Termin wypłaty dywidendy: 10 lipca 2024 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu