Strategia UNIMOT S.A.

Grupa UNIMOT jest jednym z największych, niezależnych dostawców paliw płynnych w Polsce, uwzględniając olej napędowy, gaz LPG oraz biopaliwa. Celem strategicznym na lata 2016-17 jest dalsze umacnianie pozycji na rynku paliw, rozwinięcie sprzedaży gazu ziemnego oraz energii elektrycznej w taki sposób, aby osiągnąć na tych rynkach pozycję znaczącą.

Cele strategiczne na lata 2016-17 Grupa zamierza osiągnąć dzięki:

  • inwestycjom w infrastrukturę, nowoczesne technologie i kapitał ludzki
  • przemyślanym akwizycjom w poszczególnych segmentach rynku
  • poszerzeniu portfela klientów
  • dywersyfikacji źródeł zakupowych

Poniżej zaprezentowane zostały szczegółowe kierunki działań:

Koncentracja na wzroście sprzedaży paliw płynnych:
• Intensyfikacja sprzedaży oleju napędowego, zarówno w zakresie terytorialnym jak również wolumenowym i umocnienie pozycji wiodącego, niezależnego dostawcy.
Utrzymanie pozycji lidera w zakresie dystrybucji LPG w Polsce Południowej m.in. dzięki rozwinięciu oferty w segmencie instalacji przydomowych.

Rozwijanie infrastruktury i sprzedaży paliw gazowych:
Rozbudowanie posiadanej infrastruktury sieciowej i tym samy zwiększenie potencjału sprzedażowego.
Rozwój działalności w zakresie handlu gazem ziemnym na rynku hurtowym, przy wykorzystaniu różnic cenowych pomiędzy rynkiem OTC, a rynkiem giełdowym.
• Gazyfikacja kolejnych obszarów Polski z wykorzystaniem technologii skroplonego gazu ziemnego (LNG).
• Rozwój sprzedaży uwzględniającej transakcje TPA (Third Party Access), czyli zasady dostępu stron trzecich.

Rozpoczęcie obrotu energią elektryczną:
Rozwijanie sprzedaży energii eklektycznej do klienta indywidualnego i biznesowego w połączeniu z ofertą na gaz ziemny poprzez spółki zależne – wykorzystanie synergii sprzedaży
mediów energetycznych.
Doskonalenie know-how w segmencie hurtowego obrotu energią elektryczną oraz handlu międzynarodowego poprzez potencjalne akwizycje.

Inwestycje w nowoczesne technologie i kapitał ludzki:
Wdrożenie nowoczesnych aplikacji mobilnych oraz zaawansowanych systemów informatycznych na rynku paliwowo-energetycznym.
Tworzenie silnego i kompetentnego zespołu UNIMOT poprzez dalsze pozyskiwanie ekspertów z branży energetycznej, inwestycje w rozwój osobisty pracowników, wdrażanie nowoczesnej kultury organizacyjnej.


AVIA Polska
tankuj24